Blogg

Tillgänglighetsworkshop 5 mars

image007jj

Tillgänglighet är en av ”hjärtefrågorna” för Samordningsförbundet Trelleborg och det är ett begrepp som rymmer mycket. Tillgänglighet för mig är kanske inte tillgänglighet för dig. Som engagerad i frågan gäller det därför att hela tiden utforska, utvärdera och omvärdera det egna arbetet kring tillgänglighet.

Tillgänglighetsfrågor engagerar många

För att öka medvetenhet och samverkan kring tillgänglighetsfrågor inom Trelleborgs kommun arrangerades därför den 5 mars en workshop i ämnet. Initiativtagare var Samordningsförbundet Trelleborgs samordnare, Annika Rasmusson, och Christoffer Hernestig, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun. Inbjudna deltagare var representanter från både politiskt och offentligt håll, samt från föreningslivet. Inbjuden föreläsare var Erik Börjesson från Funka, en organisation som arbetar med tillgänglighet kring en rad olika områden. Erik bjöd på både inspirerande och matnyttig information kring tillgänglighet i allmänhet och tillgänglighet på webben i synnerhet, ett kunskapsområde som blir allt viktigare ju mer digitaliserad vår omvärld blir.

Erik Börjesson, projektledare på Funka och dagens föreläsare.

Tillgänglighet berör alla

Begreppet funktionsnedsättning används ofta som en samlingskategori för en avgränsad del av befolkningen, men alla är vi funktionsvarierade eftersom vi alla har olika förutsättningar här i livet. Olika förutsättningar kräver inte alltid olika lösningar. Under workshopen upplystes vi om att produkter som vi idag tar för givna, som exempelvis fjärrkontrollen till teven, utvecklades utifrån viljan och behovet att göra vardagliga föremål tillgängliga och användbara för en så många människor som möjligt. Med andra ord så är det ofta så att ”alla” gynnas då användarvänlighet utgår ifrån tillgänglighetsanpassning.

Alla har vi olika förutsättningar, och vi varierar alla i våra förmågor
och färdigheter (Bild: Funka).

Tillgänglighetsanpassad digital service

Inte bara tillverkare av produkter strävar efter användarvänlighet och tillgänglighet för flera. Det finns också lagar som syftar till att ingen ska missgynnas på grund av sina förmågor och förutsättningar, vare sig det gäller i arbets- eller privatlivet. Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen är exempel på det. I takt med att allt fler tjänster inom offentlig sektor blir digitaliserade, krävs också lagar kring digitala kanalers tillgänglighet. Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service är en sådan lag. Den instiftades 2018 och syftar till att göra den digitala offentliga servicen tillgänglig för en så bred målgrupp som möjligt, något som givetvis ställer krav på den som levererar servicen. Lagen uttalar minimikrav på offentliga aktörer och innefattar alla slags digitala tjänster, från publika hemsidor till intranät till biljettautomater.

Inbjudna deltagare var representanter från både politiskt och
offentligt håll, och från föreningslivet.

Involvera brukarna

Ska någonting vara brukaranpassat måste givetvis brukaren vara med och utvärdera. Alla är vi brukare av digitala offentliga tjänster då och då, så det kan vara nyttigt att reflektera över hur vi upplever tjänsterna. Dessutom bör brukare med specifika behov bjudas in till utvärdering för att säkerställa en så bred tillgänglighet som möjligt. Vissa krav som ställs på de digitala tjänsterna är mer universella, som att de ska vara robusta (enkelt uttryckt, att de inte ska krascha) och begripliga. Dessutom ska de vara uppfattningsbara och hanterbara, och för att uppfylla de kraven behövs kanske att brukare med kravspecifikationer utöver det vanliga är med som testpiloter. För en brukare med synnedsättning hjälper det inte om illustrationerna är aldrig så pedagogiska, och för en brukare med hörselnedsättning spelar det ingen roll om att det är enkelt att hitta informationen på sidan om informationen består av ljudinspelningar. Den som levererar servicen måste se till att den kan tillhandahålla alternativ.

På workshopen presenterades olika hjälpmedel för webbtillgänglighet.

Nu då?

Erik levererade nyttiga tankeställare kring tillgänglighet. Funderingar och reflektioner som togs upp av publiken var bland annat frågor kring brukarnas möjligheter att påverka och hur kommunens faktiska arbete kring webbtillgänglighet fortgår. Den viktiga aspekten att utöka samarbetet mellan civilsamhälle och offentliga institutioner lyftes, liksom vikten av dokumentering och spridning av information inom olika verksamheter för att förhindra att informationen centreras till ett fåtal personer inom verksamheten. Målet med dagens workshop var att den skulle vara en uppstart för det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor inom Trelleborgs kommun, och att den inbjudna publiken ska fungera som goda ambassadörer för detta arbete. Av publikdiskussionen att döma är tillgänglighetsfrågor något som engagerar, men som också innebär utmaningar. Upplysning och utbildning är centralt för att utveckla arbetet vidare, men också att skapa en större medvetenhet kring olika slags funktionsnedsättningar och vilka krav det ställer på offentliga verksamheter. Initiativtagarna för dagens workshop, Annika och Christoffer, hoppas därför att dagens workshop stimulerade till fortsatt dialog mellan de olika aktörerna inom offentlig verksamhet och civilsamhälle.

Vill du veta mer om Funka? Besök organisationens hemsida!

Vill du veta mer om Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service? Läs hela lagtexten på Regeringens hemsida!

Är du, eller vill du bli, engagerad i frågor som rör tillgänglighet för invånarna i Trelleborgs kommun? Kontakta Annika Rasmusson på Samordningsförbundet Trelleborg!

Blogginlägg

Scroll to Top