Samordnad etablering

Samordningsförbundet_trelleborg_021

Joakim Zetterholm, arbetsmarknadssekreterare på Arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun, berättar om Samordnad etablering: 

Projekt syftar till att samordna de olika myndigheterna som har olika ansvar över nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Bildningsförvaltningen är ansvarig för SFI och vidareutbildning, grundskola, komvux. Arbetsmarknadsförvaltningen driver ASO, Arbetsmarknads- och Samhällsorientering samt arbetar med nyanlända som söker försörjningsstöd eller är inskrivna på service där målet är snabbaste vägen till självförsörjning. Arbetsförmedling har etableringsprogrammet som syftar till att etablera individer på arbetsmarknaden. Projekt syftar att samordna insatser och aktivitet som de olika myndigheterna kan erbjuda för att säkerställa att individen får den bästa planeringen mot att etableras på arbetsmarknaden.

Målet i projektet är att 60% 3 månader efter utträde ur etableringsprogrammet på arbetsförmedlingen ska arbeta eller studera. Detta värde kallas förvärvsfrekvens och mäts nationellt inom etableringsprogrammet. 2016 arbetade eller studerade 32.8 % i Trelleborgs kommun 3 månader efter avslutat etableringsprogram. 2017 låg siffran på 47.7%.  De inledande månaderna under 2018 har legat över 50 %. Resultatmässigt går projekt åt rätt håll.

Inledningsvis 2017 har fokus legat på att genomföra gemensam inskrivningar inom en arbetsdag för anvisade nyanlända till Trelleborgs kommun. Syfte var att tidigt få en samplanering mellan Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. 11 inskrivningar genomfördes. I oktober 2017 avslutades de gemensamma inskrivningarna då arbetsförmedlingen ändrade i sin organisation.  

Fem workshops har genomförts med olika teman vilket har bidragit till samsyn över uppdraget mellan SFI-lärare, arbetsförmedlare och arbetsmarknadssekreterare. Dessutom har det förbättra samarbete och kommunikation mellan tjänstemän i de olika myndigheterna. Vidare har en arbetsgrupp möts en gång i månaden för att driva projektet vilket har lett till ökat samarbete och en arena för att hantera och planera flöden och strukturer i samarbetet.

Projektets viktigaste framgångsfaktor är att det är förankrat i ordinarie verksamhet där beslut implementeras i de olika verksamheterna. Dessutom är intention att resultaten av det etablerade samarbetet ska bestå efter projektets slut.

Samordnad etablering pågår 170201-181231.

Läs insatsens projektplan här

Scroll to Top