Pedagogiska utlåtanden i skolan

Slideshow_07

Helene Jung, projektledare och Samverkansresurs på Af Skåne Syd och Pernilla Tonning, speciallärare och specialpedagog på Resurs, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, berättar om projektet “Pedagogiska Utlåtanden i Skolan”: 

Projektet går ut på att hitta ett fungerande sätt att föra över den kunskap och insikt som skolan har om en elev med särskilda behov, och hur han eller hon fungerar, till andra instanser dit eleven kan tänkas behöva vända sig efter skolan, som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller vården. De kunskaper skolan har kring eleven kan vara viktiga för mottagande instanser att få kännedom om då eleven själv i många fall har svårt att kommunicera sina behov. Informationen i utlåtandet är därför tänkt att underlätta för myndigheter, instanser och vården i deras fortsatta kontakt med ungdomarna på vägen mot arbete eller annan lämplig insats.

För att få kunskap om vilken information som skulle ingå i dokumentet behövde vi få reda på vad olika myndigheter efterfrågar i sina kontakter med de sökande. Därför bjöd vi in representanter från skola, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Habiliteringen, LSS och vården för att först få en inblick i hur respektive myndighet arbetar och sedan tillsammans hitta termer och nyckelord som dessa ville ha information kring från skolan. Detta mynnade ut i en blankett med tillhörande ordlista som stöd för den som fyller i. Nästa steg, där vi befinner oss just nu, är att knyta till oss pilotskolor som är villiga att använda materialet och medverka i en utvärdering så att vi ser hur blanketten och arbetsprocessen fungerar.

Projektet har rullat på bra och det har varit otroligt spännande och utvecklande att få genomföra det. Deltagarna i arbetet med framtagandet av dokumentet har varit helhjärtat engagerade och det stora gensvar som vi fått när vi har pratat om vårt projekt i olika sammanhang, visar att det verkligen finns ett behov av vår produkt.

Helene Jung om samverkan:

Samverkan är nödvändig, anser jag. Myndigheter måste arbeta tillsammans utifrån den enskildes behov och inte försöka anpassa personen efter myndigheternas struktur och ansvarsområden. Vi säger oss arbeta med kunden i fokus, men ser vi till kundens fokus? För mig var detta ett viktigt projekt att få arbeta med eftersom jag såg att här fanns ett behov av att hitta en modell som skulle kunna underlätta för vår gemensamma kund i kontakten med myndigheterna. Projektet ger också myndigheterna möjlighet att ta del av och ta till vara på viktig information om den enskildes förmågor, förutsättningar, behov och drivkrafter.

Pernilla Tonning om samverkan:

Jag upplever samverkan som en kraft som skulle kunna lösa många problem som uppstår för elever och andra personer i kontakt med olika myndigheter. Om vi kan underlätta samarbetet mellan olika instanser hade nog vardagen blivit lättare för individen men också för oss som jobbar med dessa människor. Jag valde att hoppa på det här projektet eftersom jag såg ett behov och en möjlighet att i någon mån underlätta för våra elever i deras många myndighetskontakter.

Projektet pedagogiska utlåtanden i skolan har pågått sedan januari 2017 och är pågående fram till 2018-12-31.

Scroll to Top