Team Psykiatri

Insatsen avslutades den 31 dec 2016

För att förbättra samarbetet kring patienterna inledde Trelleborgs vuxenpsykiatri i början av 2014 en tätare samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Trelleborgs, Svedalas och Skurups kommuner.

Tanken med det utökade samarbetet är att de patienter som har behov av insatser från flera myndigheter ska få möjlighet att träffa myndigheterna vid ett och samma tillfälle och få en gemensam och samordnad plan för sin väg mot arbete och egen försörjning.

Det övergripande och långsiktiga målet är att patienternas livskvalitet ska öka och att de utifrån sina individuella förutsättningar ska få möjlighet att återfå arbetsförmåga och förmåga till självförsörjning.

Team Psykiatri finansieras under åren 2014-2016 av samordningsförbunden Trelleborg och Nils.

Läs artikeln om projektet på Region Skånes hemsida


Per Granvik, Region Skåne, projektägare
Karin Lindgren-Eklund, Arbetsförmedlingen
Patrik Möllerström, Trelleborgs kommun
Rose-Marie Pettersson, Försäkringskassan
Karolina Lind, Försäkringskassan
Malin Gunnarsson, Svedala kommun
Ann-Marie Sjöberg, Skurups kommun
Carin Hasselskog, Region Skåne
Ingalill Holmdahl, Region Skåne


Ingalill Holmdahl, koordinator, tel 0410-75 04 47, ingalill.holmdahl@skane.se
Fredrik Grubb, Samordnare SoF Trelleborg, tel 0708-833 933, fredrik.grubb@samordningtrelleborg.se
Bengt Persson, Samordnare SoF Nils, tel 0703-00 37 59, Bengt.Persson@forsakringskassan.se