Personuppgifter

Förbundets behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR).

I samband med GDPR vill vi informera hur vi hanterar dina personuppgifter.

Samordningsförbundet är personuppgiftsansvarig. För samordningsförbundet är det nödvändigt att hantera och lagra relevanta person- och kontaktuppgifter för att kunna arbeta effektivt och lagenligt med samordningsförbundets medelstilldelning, utbetalningar, ansökningar, beslutsprocesser och revision.

Om du som samverkanspart inom Samordningsförbundet Nils ansöker om finansiering av insatser, medverkar på samordningsförbundets möten antingen som ledamot eller tillfällig besökare lagras dina personuppgifter för den tid förbundet är ålagd att spara materialet utifrån gällande beslut, lagstiftning, arkivering och revision.

Samordningsförbundet lämnar vidare nödvändiga personuppgifter till vår utförare av ekonomi och redovisningstjänsten samt till berörda myndigheter såsom skatteverket, revisorer samt sakkunniga biträden m.fl.

Samordningsförbundets dataskyddsombud är Martin Axelsson, ATEA AB, tfn 046-16 33 20, e-post martin.axelsson@atea.se.

Har du några frågor eller funderingar vänligen kontakta förbundets förbundschef.

Scroll to Top