Rapport: Koordinera mera

Under åren 2011-2015 har Samordningsförbundet i Trelleborg finansierat tre olika projekt vars utgångspunkt har varit samverkan kring personer som varit sjukskrivna, dels via Primärvården dels via Vuxenpsykiatrin:

Denna rapport är sammanställd av Samordningsförbundet i Trelleborg med hjälp av de två externa utvärderare som har följt de tre team-projekten. Syftet är att sammanställa erfarenheterna utifrån ett övergripande perspektiv. Vad har varit bra respektive mindre bra? Vilka lärdomar kan vi dra inför framtiden?

Läs/ladda ner rapporten här

Samordningsförbund 2.0

Smiley face
Finsam har lite drygt 10 år på nacken. Många goda insatser har gjorts, men många ser att det finns en större potential i konceptet. Under 2013 och 2014 arbetade vi tätt tillsammans med nationalekonomen Ingvar Nilsson, Eva Nilsson Lundmark samt våra kollegor i Nacka för att beskriva vår syn på hur denna potential skulle kunna bli verklighet. Våra slutsatser, som också ligger som en grund för vårt arbetssätt, kan läsas i rapporten "Samordningsförbund 2.0 - så mycket bättre".

Tre teser för samverkan

1) "Samverkanssystem är viktigare än slumpmässiga målgrupper"
Vårt arbete utgår från tanken att det finns ett unikt lokalt samverkanssystem. Detta beskriver vilka aktörer som samverkar kring de olika individerna och hur de samverkar i en given situation. Det är brister eller styrkor i detta system som vi ska identifiera och arbeta med, snarare än att göra begränsade projektinsatser för mer eller mindre slumpmässigt utvalda målgrupper. Att förbättra ett system är mer långsiktigt och det kommer i förlängningen betydligt fler individer till del.

2) "Kommunen är inte kommunen!"
I Finsam-sammanhang talar man oftast om att det är de fyra offentliga aktörerna kommunen, landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringkassans samverkan som ska vara i fokus. I det lokala arbetet räcker dock inte detta som beskrivning på vilka aktörer vi talar om. "Kommunen" består t.ex av ett antal operativt självständiga aktörer som kan ha olika approach och strategier vad gäller praktisk samverkan. "Kommunen" kan t.ex både vara bildningsförvaltning, socialförvaltning och arbetsmarknadsförvaltning. Hur dessa arbetar beror till stor del på de människor som driver respektive verksamhet. Detta bör man ta hänsyn till när man arbetar med samverkan.

3) "Möjliggörande snarare än rehabilitering"
En annan utgångspunkt som ofta gäller Finsam är att samverkan ska fokusera på individers rehabilitering. "Rehabilitering" sker när en individ hamnat i en besvärlig situation, t.ex sjukdom eller långvarig arbetslöshet, och målet är att hjälpa honom eller henne att "ta sig tillbaka". Detta perspektiv innebär, för att tala med Ingvar Nilsson, att man hela tiden torkar under den droppande kranen snarare än åtgärdar läckan. Vår ambition är att istället se vad vi kan bidra med för att stoppa de läckande kranarna. Vi strävar efter att möjliggöra för individer att hitta vägen framåt snarare än att de ska rehabiliteras för att hitta en väg tillbaka.