Rapportpresentation i Parken

På onsdagen presenterade Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark sin rapport ”Vem pratar vi egentligen om?”

Seminarium 3 mars 16Vid ett välbesökt seminarium, med representanter från 12 olika aktörer samt ett antal politiska företrädare, presenterades och diskuterades rapporten. Några slutsatser var:

  • det görs väldigt mycket bra i Trelleborg idag, inte minst när det gäller att få unga i arbete
  • för en del individer krävs ytterligare samverkan med alltifrån hälso- och sjukvården till föreningslivet
  • en framtida ambition är att förstärka det förebyggande arbetet för att fler unga själva ska kunna hitta sin väg när de träder in i vuxenlivet

Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson(S) avrundade diskussionen med att konstatera att det behövs en djupare politisk diskussion kring hur kommunen, tillsammans med övriga aktörer och med rapporten som en grund, kan förstärka allt det goda som redan görs ytterligare.

Rapporten kan laddas ner här (pdf)

Seminarium med Ingvar Nilsson

Seminarium 17 dec 2015Vid torsdagens seminarium, lett av Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark, fördjupades diskussionerna kring hur samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar kan utvecklas i Trelleborg. Medverkade gjorde representanter från en lång rad aktörer som arbetar med unga.

Ingvar och Eva har fått ett uppdrag av Samordningsförbundet att kartlägga läget. Deras granskning visar att det är många olika aktörer som kommer i kontakt med dessa unga individer. Dessas problembild är inte sällan komplex och innehåller många olika behov.

Det finns också en lång rad samverkansplattformar som har etablerats, ibland i form av enskilda nätverkskontakter mellan handläggare, ibland i form av större projekt eller formella möten.

Det som inte finns, och som Ingvar och Eva återkom till flera gånger, är en övergripande bild och styrning. Varje aktör fyller sina uppdrag väl, men frågan är om arbetet i sin helhet är effektivt. För att påbörja en diskussion om hur en sådan strategisk funktion skulle kunna se ut diskuterades möjliga ramar. Att helheten och långsiktigheten i arbetet skulle gynnas av någon form av samordning var alla överens om. Hur detta kan gå till blir nästa steg i arbetet.

I vecka 9 kommer slutresultatet av kartläggningen att presenteras. Alla som är intresserade av att ta del av detta på plats, och som inte varit med på de seminarier som varit under 2015, kan anmäla sitt intresse till fredrik.grubb@samordningstrelleborg.se eller susanne.larsson@trelleborg.se.

Med detta önskar Samordningsförbundet alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Samverkan kring etablering

Få frågor kan anses mer aktuella i Sverige idag än integrationsfrågorna. Detta har givetvis också uppmärksammats i Finsam-Sverige. Samverkan kring hälso- sociala- och arbetsmarknadsområdena ligger i Finsams grunduppdrag, och detta är inte minst aktuellt för många av de individer som ska etablera sig i Sverige.

Hur kan Finsam stödja en god samverkan kring etablering? Frågan är komplex och svår att besvara på ett enkelt sätt. Ett sätt att börja arbeta är att analysera hur myndigheters stöd till individer fungerar idag. web page monitoring Det finns relativt väl beskrivna rutiner för hur systemet är tänkt att fungera. Hur dessa rutiner fungerar i verkligheten är dock en annan sak.

Man kan grovt dela in den tänkta etableringen i tre faser; 1) i väntan på besked om uppehållstillstånd, 2) etableringsuppdraget (AF), 3) efter etableringsuppdraget. I alla dessa faser föreligger stora behov av samverkan för många individer, dock inte alla.

Några aktuella fakta kring de 3 faserna:

Det säger sig själv att i dessa siffror ligger mycket stora utmaningar för alla inblandade myndigheter. Frågan om hur Finsam kan bli en stödjande part i detta är öppen. Samordningsförbundet i Trelleborg kommer under 2016, i samarbete med kollegorna i sydöstra Skåne och Svedala/Skurup, undersöka denna fråga.

Om samverkan som fenomen

Samverkan är ett begrepp som används inom de flesta områden. ”Mer samverkan”, kan man ibland tro, är en trollformel som används i alla möjliga sammanhang för att beskriva lösningar på komplexa problem; ”Polisen och socialtjänsten måste samverka mer för att motverka ungdomsbrottslighet”, ”Sjukvården och kommunerna måste samverka mer kring de äldre”, ”Det krävs bättre samverkan mellan myndigheterna för att nå miljömålen”. Exemplen då samverkan anges som en nyckel för problemlösning är många.

Men vad betyder det att samverka? Det enkla svaret är att det är motsatsen till att motverka. Om man håller sig till det tema denna rapport rör sig kring, d.v.s. personer som varit heltidssjukskrivna men som nu ska gå mot arbete och egen försörjning, torde samverkan i det perspektivet handla om att:
– olika myndigheter inte fattar motstridiga beslut
– olika myndigheter inte ger motstridig information, t.ex. kring individens försörjning
– olika myndigheter inte gör insatser som motstrider andra myndigheters insatser

Dessvärre har många individer drabbats av denna typ av motverkande beteende, ibland upprepade gånger. Orsakerna kan vara många men felaktig information, motstridiga regelverk eller helt enkelt missförstånd tillhör de vanligaste. En effektivare samverkan, sett ur detta perspektiv, handlar alltså om att förebygga och eliminera risker och hinder.

Men samverkan kan också betraktas som en konstruktiv process där olika organisationers kompetenser och kunskaper används på bästa sätt, och resultatet blir större än delarna. En god samverkan utnyttjar alla parters kunskaper. Processen innebär inte bara att man gemensamt når ett mål, t.ex. att göra en bra gemensam planering, utan var och en som deltar lär sig också något. Kontakter knyts och stärks och när nästa individ behöver stöd är förutsättningar för ett snabbt och bra resultat bättre än de var tidigare.

(utdrag ur rapporten ”Koordinera mera”, Samordningsförbundet 2015)

Seminarum 17 dec 2015

Den 17 december håller Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark ett seminarium/workshop på temat samverkan i Trelleborg kring UVAS. Detta är en uppföljning på seminariet man höll i augusti. Medverkande är representanter från en lång rad organisationer som alla arbetar med den aktuella målgruppen.

1 2