NP tillgänglighet


Psykisk ohälsa är ett område som alltmer lyfts fram i samhällsdebatten, inte minst när det gäller unga personer. Inom både utbildning, sociala insatser och insatser som siktar mot arbete och egen försörjning föreligger ofta behov av klargörande av eventuella psykiatriska diagnoser innan resurser och insatser kan aktiveras på ett långsiktigt hållbart sätt. Många gånger anlitas Vuxenpsykiatrin för att göra dessa bedömningar. Då det ofta är lång väntetid för dessa utredningar, samtidigt som behovet av klargörande är kritiskt för att individen ska kunna få rätt stöd, är det viktigt för en fungerande och effektiv samverkan att väntetiden blir så kort som möjligt.

Insatsen ”NP tillgänglighet 2015” ska, med hänvisning till ovanstående, arbeta utifrån två huvudspår:
– Vad kan man göra för att förbättra tillgängligheten avseende de personer som står i kö till NP-utredning idag (uppskattat ca 100 personer)
– Vad kan man göra för att långsiktigt minska väntetiden och därmed förebygga köer i framtiden?

Det långsiktiga målet är minska kön och sänka väntetiderna vad gäller utredning och behandling av neuropsykiatrisk problematik. Huvudfokus ligger på personer i åldrarna 18-29, men det utesluter inte att äldre personer kan vara aktuella.


Per Granvik, Region Skåne,
Carin Hasselskog, Region Skåne
Ingalill Holmdahl, Region Skåne


Fredrik Grubb, Samordnare SoF Trelleborg, tel 0708-833 933, fredrik.grubb@samordningtrelleborg.se