Koordinera mera


Sedan 2011 har primärvård, och senare vuxenpsykiatri, i Trelleborg drivit projekt som har utgått ifrån att insatsen leds av en s.k ”Koordinator”.

Erfarenheterna från dessa projekt är på många sätt intressanta och under hösten/vinter 2014-15 har därför båda koordinators arbete i projekten Team Samverkan och Team Psykiatri granskats närmare av externa utvärderare. Målet med dessa utvärderingar har varit att identifiera positiv och negativ påverkan koordinatorsfunktionen har både på det arbete som bedrivs inom ramen för respektive projekt, men också på den ordinarie verksamheten.
Utvärderingarna, och de diskussioner som förts inom respektive styrgrupp, pekar på att koordinatorernas funktion och roll kan ha en gynnsam effekt på hälso- och sjukvårdens samverkan med övriga myndigheter. Något som givetvis också direkt påverkar den enskilda individens situation positivt.

Då koordinatorernas arbete inom projekten inte direkt går att översätta till det arbete som s.k ”Rehabkoordinatorer” gör, även om beröringspunkter finns, finns anledning att analysera och dokumentera koordinatorsfunktionaliteten ytterligare. Det långsiktiga målet är att de fördelarna med koordinatorsfunktioner inom hälso- och sjukvården ska kunna implementeras på fler ställen, både i Trelleborg men också på andra håll i Skåne. Syftet med denna insats är att skapa ett kunskapsunderlag för framtida beslut om att förstärka samverkan mellan hälso- och sjukvården och övriga aktuella myndigheter.


Fredrik Grubb, Samordnare SoF Trelleborg, tel 0708-833 933, fredrik.grubb@samordningtrelleborg.se