Samordnad etablering

Många parter är involverade i de nyanländas etablering. Kommunen ansvarar för skolgång och samhällsorientering och Arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsutbildningar och är den part som är huvudansvarig för arbetet med nyanländas etablering. I Trelleborg har nyanlända dessutom möjlighet att ta del av arbetsmarknadsförvaltningens hela utbud av insatser som främjar vägen till etablering i arbetslivet. Insatserna måste dock synkas så att arbetet blir effektivt.

Det finns ingen brist på insatser och resurser till målgruppen men resultaten avseende nyanländas etablering på arbetsmarknaden är alldeles för låga vilket innebär att en majoritet av de som deltagit i arbetsförmedlingens etablering inte blir självförsörjande utan får vända sig till kommunen för att söka försörjningsstöd efter avslutad etableringsperiod. Det finns insatser inom etableringen som är yrkesspecifika, som t.ex. snabbspår och arbetsmarknadsutbildningar, men för de nyanlända inom etableringen som inte har en tydlig yrkesinriktning behövs det nya grepp som kan tas i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i form av t.ex. rekryteringsutbildningar och yrkesinriktad SFI.

Det behövs större tydlighet och samsyn hos de olika parterna som är involverade i etableringsarbetet kring vilken väg som är bäst för den nyanlände. Samstämmiga signaler och synkroniserad planering är oerhört viktigt för att den nyanlände ska kunna fokusera på sin etableringsplan.


Rehanna Ståhlstierna, Enhetschef Planering och uppföljning Arbetsmarknadsförvaltningen, tel 0734-42 27 80, rehanna.stahlstierna@trelleborg.se

Karin Thorbjörn, Sektionschef AF, tel 010-4870327, karin.thorbjorn@arbetsformedlingen.se

Bengt-Göran Persson, Rektor Ro2, tel 0708-817601, bengt-goran.persson@skola.trelleborg.se

,