Rehabkoordinatorerna

Ingalill Holmdahl berättar om Rehabkoordinatorerna: 

Projektet Rehabkoordinatorerna startade 2011 på en vårdcentral inom primärvården i Trelleborg. Syftet med projektet var att underlätta vårdplaneringen för patienter som var i kontakt med Arbetsmarknadsförvaltningen eller Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Patienten kallades till en medicinsk bedömning, rehabkoordinatorn träffade patient inför avstämningsmötet med myndigheterna och därefter anordnade Rehabkoordinatorn ett avstämningsmöte med alla berörda parter kring patienten där en gemensam handlingsplan upprättades. I denna handlingsplan dokumenterades olika insatser och åtgärder kring patienten samt vem som ansvarade för dessa. Ett uppföljningsmöte bokades alltid in för att patient och berörda skulle känna att processen fortlöpte enligt planen. Denna metod skulle förenkla för patienten, som alltför ofta blev budbärare med information mellan myndigheter och vård. Uppdraget har varit tydligt för alla inblandade, att förkorta transportsträckorna mellan vård och myndigheter.

Projektet visade att primärvården samt psykiatrimottagningar har ett behov av en heltidskoordinator, gärna med bakgrund från Försäkringskassan. Att ha en heltidskoordinator där man samarbetar med bland andra Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknadsförvaltningen har visat sig vara ett vinnande koncept som alla specialistmottagningar inom psykiatrin borde satsa på. I Samordningsuppdraget ingick bland annat  att patienter under 30 år skulle få en gemensam handlingsplan vilket uppfyllts. Sedan 2014 är projektet implementerat i ordinarie verksamhet och jag arbetar nu som heltidskoordinator inom specialistpsykiatrin.

Samordningsförbundets roll i vårt projekt blev att bidra med ett överblickande perspektiv och möjlighet att ta tag i det som inte fungerade. Samordningsförbundet kunde ställa krav på utveckling inom de olika myndigheterna genom att samla till möten i styrgrupper. För mig är samverkan viktig för att patienterna inte ska ta skada i systemen. Genom projektet Rehabkoordinatorerna har kommunikationskanalerna mellan psykiatrin och övriga myndigheter öppnats.

Läs insatsens slutrapport här

Scroll to Top